ધોરણ 10 – ગણિત

પ્રકરણ 01 – વાસ્તવિક સંખ્યાઓ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 02 – બહુપદી

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 03 – દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 04 – દ્વિઘાત સમીકરણ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 05 – સમાંતર શ્રેણી

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 06 – ત્રિકોણ

PDF ડાઉનલોડr

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 07 – યામ ભૂમિતિ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 08 – ત્રિકોણમિતિનો પરિચય

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 09 – ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 10 – વર્તુળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 11 – વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 12 – પુષ્ઠફળ અને ઘનફળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 13 – આંકડાશાસ્ત્ર

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 14 – રચના

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

45K

Active Students

60+

Faculty Courses

135+

Our Professorss

42

Award Achieved


CALL TO ACTION

Limitless Learning, Limitless Possibilities

Occaecati, et wisi, expedita nascetur nostrum aenean felis platea earum luctus molestie, natus cras? Ullamcorper, voluptas cillum, egestas bibendum nato.