ધોરણ 10 – વિજ્ઞાન

પ્રકરણ 01 – રાયાણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 02 – એસીડ,બેઇઝ અને ક્ષાર

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 03 – ધાતુઓ અને અધાતુઓ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 04 – કાર્બન અને તેના સંયોજનો

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 05 – તત્વોનું આવર્તી વર્ગીકરણ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 06 – જૈવિક ક્રિયાઓ

PDF ડાઉનલોડr

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 07 -નિયંત્રણ અને સંકલન

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 08 – સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે ?

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 09 – અનુંવંશિકતા અને ઉદ્દવિકાસ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 10 – પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 11 – માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 12 – વિધુત

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 13 – વિધુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 14 – ઉર્જાના સ્ત્રોતો

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 15 – આપણું પર્યાવરણ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 16 – નૈસર્ગિક સ્ત્રોતોનું ટકાઉ પ્રબંધન (વ્યવસ્થાપન)

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

45K

Active Students

60+

Faculty Courses

135+

Our Professorss

42

Award Achieved


CALL TO ACTION

Limitless Learning, Limitless Possibilities

Occaecati, et wisi, expedita nascetur nostrum aenean felis platea earum luctus molestie, natus cras? Ullamcorper, voluptas cillum, egestas bibendum nato.