ધોરણ 9 – વિજ્ઞાન

પ્રકરણ 01 – સંખ્યા પધ્ધતિ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 02 – બહુપદી

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 03 -યામ ભૂમિતિ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 04 – દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 05 – યુક્લીડની ભૂમિતિનો પરિચય

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 06 – રેખાઓ અને ખુણાઓ

PDF ડાઉનલોડr

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 07 – ત્રિકોણ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 08 – ચતુષ્કોણ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 09 – સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણનાક્ષેત્રફળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 10 – વર્તુળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 11 -રચનાઓ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 12 – હેરોનું સૂત્ર

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 13 – પુષ્ઠફળ અને ઘનફળ

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 14 – આંકડાશાસ્ત્ર

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

પ્રકરણ 15 – સંભાવના

PDF ડાઉનલોડ

યુટ્યુબ વિડિયો

45K

Active Students

60+

Faculty Courses

135+

Our Professorss

42

Award Achieved


CALL TO ACTION

Limitless Learning, Limitless Possibilities

Occaecati, et wisi, expedita nascetur nostrum aenean felis platea earum luctus molestie, natus cras? Ullamcorper, voluptas cillum, egestas bibendum nato.